HTML编程之利用jquery制作长图动画的方法

发布时间:2018-10-09 18:37:27

仿站网>建站经验 > HTML编程之利用jquery制作长图动画的方法

在网站前端编程开发中,我们经常会遇到需要将图片设置为背景图,当鼠标移入时利用setTimeout定时器去控制改变background-position使得图片逐帧向上移动,鼠标移除则控制向下移动,但要注意在鼠标移入和移出时要相互关闭定时器。具体如何来实现呢?下面就来为各位分析解答一下吧。
 

 var positionC=['0','-75','-150','-225','-300','-375','-450','-525','-600','-675','-750','-825','-900','-975','-1050','-1125','-1200','-1275','-1350','-1425','-1500','-1575','-1650',"-1800"];  // var positionC=['0','-180','-360','-540','-720','-900','-1080','-1260','-1440','-1620','-1500','-1650',"-1800",];  var iconC=0;  var t1;  var i1;  $(".bgk1").mousemove(function () {  clearTimeout(i1);  iconABC();  })  $(".bgk1").mouseout(function () {  iconBC();  })  function iconABC(){  $(".bgk1").css("background-position" , 0+"px "+positionC[iconC]+"px");  iconC++;  if(iconC>positionC.length){  iconC=positionC.length;  return;  }  t1=setTimeout(iconABC,80);  console.log("sdd"+iconC)  }  function iconBC(){  clearTimeout(t1);  iconC--;  if(iconC<0){  iconC=0;  return;  }  $(".bgk1").css("background-position" , 0+"px "+positionC[iconC]+"px");  i1=setTimeout(iconBC,20);  console.log("--"+iconC)  }好了,现在是不是就可以实现了呢?如果大家还是存在不理解的地方,或者总是有出错的地方,都是可以留言咨询的。

网站源码

网站插件

仿站常见问题

帝国教程

网站优化

建站经验

仿站网专注于帝国CMS仿站及二次开发、模板定制等各种有关帝国CMS程序疑难杂症!
 • 首页
 • 客服
 • 头部